Inför renovering av er lägenhet

  • Inläggsförfattare:

Vill ni renovera eller ändra något i er lägenhet? Kanske vill ni göra en så pass stor ändring som att flytta kök eller badrum. Vid den typen av ingrepp krävs tillstånd från styrelsen.

Vi har fått påtryckningar från HSB att vi måste bli mer noggranna med vad som utförs i vår fastighets lägenheter. Vi behöver ha bättre kontroll över vad som har gjorts och vad som görs.

Huvudregeln är att du inte behöver tillstånd från styrelsen för att renovera den egendom som du som bostadsrättshavare har underhålls- och reparationsansvar för enligt lag och stadgar. Bostadsrättshavaren ansvarar exempelvis för ytskikt på lägenhetens väggar, golv och tak samt för inredning i lägenheten såsom köksinredning och sanitetsporslin. Att byta parkettgolv i sovrummet, luckor i köket eller måla om vardagsrummet är alltså sådant som du kan göra utan tillstånd från styrelsen.

Även fast huvudregeln är att tillstånd inte krävs för att renovera bostadsrättshavarens delar av lägenheten, krävs styrelsens tillstånd i vissa andra situationer.

Så är exempelvis fallet om du planerar att utföra åtgärder som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten eller om du planerar någon annan väsentlig förändring av lägenheten. Tillstånd krävs även för att få göra ingrepp i huset och den fasta egendom som bostadsrättsföreningen i övrigt har underhålls- och reparationsansvaret för. Att riva hela eller delar av bärande väggar, göra ingrepp i husets fasad eller genomföra renoveringar av kök och badrum som innebär att du behöver göra ingrepp i husets ventilation eller ledningar för vatten och avlopp, är alltså ingrepp som kräver tillstånd från styrelsen.

 

Om du vill genomföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten eller genomföra någon annan väsentlig förändring av lägenheten kan styrelsen bara neka tillstånd om styrelsen kan visa att åtgärden innebär påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen. Det är du som bostadsrättshavare som ska presentera tillräckligt med material för att styrelsen ska kunna genomföra en noggrann tillståndsprövning.

Om du vill utföra en åtgärd utanför lägenhetens fysiska gränser kan styrelsen alltid vägra att medge tillstånd. I en sådan situation behöver inte styrelsen visa att ingreppet är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om du exempelvis vill installera air-condition i lägenheten och måste göra ingrepp i husets fasad, kan styrelsen alltså vägra att medge tillstånd. Detta beror på att ingreppet görs utanför lägenhetens fysiska gränser i egendom som bostadsrättsföreningen har underhålls- och reparationsansvar för.

Det ni behöver göra är att skicka in en tydlig beskrivning av vad ni tänker göra. En ritning över hur det ser ut nu samt hur det är tänkt att bli efter renoveringen. En entreprenad med korrekt behörighet skall sedan kunna visa upp hur jobbet kommer att utföras. Arbetet MÅSTE vara fackmannamässigt gjort.

Innan du påbörjar dina renoveringsprojekt bör du därför se över vilka åtgärder du vill genomföra och undersöka om dessa kräver tillstånd från styrelsen. Om tillstånd krävs är det en bra idé att samla in och presentera material för att få dina renoveringsplaner godkända i tid.