Extra föreningsstämma

 • Inläggsförfattare:

Föreningens medlemmar kallas till

Extra föreningsstämma

Tid: Måndag den 17 september 2018 kl 19.00
Plats: Föreningens samlingssal

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Godkännande av ordinarie föreningsstämmans beslut 22 februari 2018 att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar (version 5) för HSB bostadsrättsförening
 8. Beslut om bygga balkonger
 9. Information om solceller
 10. Information om kabel-tv och bredband
 11. Avslutning