Årsmöte 2020-02-13

  • Inläggsförfattare:

Föreningens medlemmar kallas till

Ordinarie föreningsstämma

Tid:         Torsdag den 13 februari 2020 kl 18.30

Plats:       Föreningens samlingslokal

Dagordning

 

1        Föreningsstämmans öppnande

 

2        Val av stämmoordförande

 

3        Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 

4        Godkännande av röstlängd

 

5        Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

 

6        Godkännande av dagordningen

 

7        Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

 

8        Val av minst två rösträknare

 

9        Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 

10      Genomgång av styrelsens årsredovisning

 

11      Genomgång av revisorernas berättelse

 

12      Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

 

13      Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

 

14      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 

15      Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

 

16      Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

 

17      Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

 

18      Presentation av HSB-ledamot

 

19      Beslut om antal revisorer och suppleant

 

20      Val av revisor/er och suppleant

 

21      Beslut om antal ledamöter i valberedningen

 

22      Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

 

23      Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

 

24      Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
– Beslut om byggnation av balkonger

 

25      Föreningsstämmans avslutande